ΕΣΠΑ 2007-2013

Νέο μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών, Μεταποίησης & Τουρισμού

Στις 14/1 προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών με ποσοστό επιδότησης έως και 60%.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες (με δύο τουλάχιστον κλεισμένες χρήσεις), νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και στο δευτερογενή τομέα (μεταποίηση). Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 - 300.000 ευρώ (για τις τουριστικές & μεταποιητικές επιχειρήσεις) και από 20.000 - 100.000 (εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙSPS ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

 • Προ-αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της βαθμολογίας σας.
 • Υποστήριξη κατά την υποβολή, αλλά και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της επένδυσής σας,
 • Διαχείριση του έργου κατά την υλοποίηση, • Υποστήριξη κατά την εκταμίευση της επιδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8068853 και 6987-421919 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την επιχείρησή σας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α) Υφιστάμενες: επιχειρήσεις που έχουν μέχρι τις 31/12/11 τουλάχιστον 2 πλήρεις δωδεκάμηνης διάρκειας κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

Β) Νέες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν 2 πλήρεις χρήσεις

Γ) Υπό σύσταση επιχειρήσεις (με επιλέξιμο ΚΑΔ) οι οποίες θα κάνουν έναρξη μετά από την υποβολή

ΔΕΝ υπάγονται

 • Επιχειρήσεις Franchising
 • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εστίασης, ιατρικών επαγγελμάτων
 • Δημόσιες επιχειρήσεις & θυγατρικές
 • Μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών > 50 εκ € ή Ισολογισμό > 43 εκ και με περισσότερα από 250 άτομα προσωπικό

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
 • να διαθέτουν ή να μεριμνήσουν στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για υποδομές πρόσβασης σε ΑμεΑ
 • να καταθέσουν ΜΙΑ επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
 • να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΝΕΕΣ

 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης,
 • να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την υποβολή,
 • να έχουν άδεια σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης ή εναλλακτικά να έχουν καταθέσει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • να δεσμεύονται για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας κατά την ολοκλήρωση
 • εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος να μην έχει κλείσει επιχείρηση με παρόμοιο αντικείμενο το προηγούμενο έτος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

25/02/2013 - 25/04/2013

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος (Έως 60% στην μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες & 80% στον τουρισμό)
 2. Μηχανήματα, εξοπλισμός (100% για όλες τις κατηγορίες)
 3. Επαγγελματικά Ι.Χ. (Έως 15.000€ στην μεταποίηση - τουρισμό, 10.000 € εμπόριο-υπηρεσίες)
 4. Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας (100% για όλες τις κατηγορίες)
 5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας (20% για όλες τις κατηγορίες)
 6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (Έως 6.000 €)
 7. Λογισμικό (Έως 30.000 € για μεταποίηση, τουρισμό & 10.000€ για εμπόριο - υπηρεσίες)
 8. Προβολή - προώθηση (Έως 20.000 € στην μεταποίηση, 30.000 € στον τουρισμό, 10.000 € στο εμπόριο-υπηρεσίες & για δημιουργία ιστοσελίδας για πρώτη φορά έως 5.000 € για όλες τις κατηγορίες)
 9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (4.000 € για διαχείριση έργου, λοιπές υπηρεσίες / μελέτες έως 8.000 €, συνολικά έως 10.000 € για όλες τις κατηγορίες)
 10. Λειτουργικές δαπάνες (Έως 40% σε όλες τις κατηγορίες)

Επιλεξιμότητα δαπανών: Οι δαπάνες των κατηγοριών 1-9 είναι επιλέξιμες από 14/01/2013. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Τεχνική Κατάσταση επιχείρησης (λ.χ. Ηλικία εξοπλισμού, επίπεδο εκπαίδευσης στελεχών, συστήματα ποιότητας κ.α.)
 • Οικονομική κατάσταση της επιχείρησης (λ.χ. % μεταβολής κύκλου εργασιών, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών των αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων )
 • Κατάσταση επενδυτικού σχεδίου (λ.χ. Καινοτομία, περιφερειακότητα, βελτίωση ανταγωνιστικότητας)
 • Επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου στην κοινωνία και οικονομία (προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόμηση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

 • Μεταποίηση: 30.000 - 300.000 € (Διάρκεια 15 μήνες)
 • Τουρισμός: 20.000 - 300.000 € (Διάρκεια 15 μήνες)
 • Εμπόριο: 20.000 - 100.000 € (Διάρκεια 12 μήνες)
 • Υπηρεσίες: 20.000 - 100.000 € (Διάρκεια 12 μήνες)

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ΔΕΝ επηρεάζει τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Ισχύουν αποκλειστικά τα παραπάνω όρια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ίδια Συμμετοχή

Ίδια Κεφάλαια & Δανεισμός

Στη φάση υποβολής ΔΕΝ απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής

Δημόσια Επιχορήγηση

Ι) Αττική, Στ. Ελλάδα, Ν. Αιγαίο, Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο & Κρήτη:

α) Μεσαίες 40%, β) Μικρές -πολύ μικρές 50%

 

ΙΙ) Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, Δ. Ελλάδα, Ήπειρος: α) Μεσαίες 50%, β) Μικρές - πολύ μικρές 60%

 

ΙΙΙ) Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, το ποσοστό είναι 25% και ισχύει ΜΟΝΟΝ για μικρές, πολύ μικρές ΝΕΕΣ/ ΥΠΟ σύσταση επιχειρήσεις Επιλέξιμοι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας - ΚΑΔ (Ακολουθεί αναφορά των κύριων επιλέξιμων ΚΑΔ. 3. Υφίστανται περιορισμοί στις υποκατηγορίες)

Α. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:

07.2 Εξόρυξη, 08.0 Λοιπά ορυχεία, 09.0 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, 10 Βιομ. Τροφίμων , 11 Ποτοποιία, 13 Κλωστοϋφαντουργία , 14 Ένδυση , 15 Βιομ. Δέρματος/ειδών , 16 Βιομ. Ξύλου, 17 Χαρτοποιία, 18 Εκτυπώσεις , 19 Παρ. οπτάνθρακα , 20 Χημικές ουσίες, 21 Φάρμακα, 22 Ελαστικά/ Πλαστικά, 23 Μη μεταλλικά ορυκτά , 25 μεταλλικά προϊόντα , 26 Κατασκευή Η/Υ, 27 Κατασκευή Ηλεκ. Εξοπλισμού, 28 Κατασκευή Μηχανημάτων, 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, 31 Κατασκευή επίπλων, 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων, 43 Εξ. Κατασκευαστικές δραστηριότητες, 58 Εκδοτικές δραστηριότητες

Β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:

55.10, 55.20, 55.30 (ΜΟΝΟΝ και βάσει σήματος ΕΟΤ για i) Ξενοδοχεία κατηγορίας 1 ή 2 αστέρια, με ≤ 100 κλίνες, ii) Παραδοσιακά Ε, Δ, Γ Τάξης με ≤ 100 κλίνες, iii) Ενοικιαζόμενα δωμάτια, iv) Τουρ. επιπλωμένες κατοικίες v) Τουρ. Επαύλεις

Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ—ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

35 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 36 Συλλογή-επεξ. Νερού, 37 Λύματα, 38 Απορρίμματα, 39 Απόβλητα, 42 Έργα πολιτικών μηχανικών, 43 Εξ. Κατασκευαστικές δραστηριότητες, 45 - 46 Για το χονδρικό εμπόριο, 52 Αποθήκευση, 56 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 59 Παραγωγή ταινιών & εκδηλώσεων/ ηχογραφήσεις, 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού/ εκπομπών, 62 Προγραμματισμός Η/Υ, 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες/ μηχανικοί, 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, 74 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές δραστηριότητες, 77 Εκμίσθωση, 79 Ταξιδιωτικά πρακτορεία, 81 Καθαρισμός, 82 Διοικητικές/ υποστηρικτικές δραστηριότητες, 85. Φροντιστήρια , 90. Τέχνες & διασκέδαση, 91. Βιβλιοθήκες & λοιπά, 93. Αθλητικές δραστηριότητες, 95. Επισκευή Η/Υ & Ειδών, 96. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών