Αυτόνομα συστήματα

Τα αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλευόμενα την ηλιακή ενέργεια ακριβώς όπως τα Φωτοβολταϊκά πάρκα ή οι στέγες αλλά δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ (έτσι προκύπτει και το όνομά τους) και δεν πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ όπως τα διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για την ηλεκτροδότηση του οικήματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και μπορούν είτε να αποθηκεύουν είτε όχι την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν.

Ένα αυτόνομο Φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα
  • Συσσωρευτές / μπαταρίες που αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια και τη διαθέτουν ανάλογα με τις ανάγκες σε κατανάλωση
  • Ελεγκτή φόρτισης ο οποίος ελέγχει τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης των μπαταριών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποθήκευση ενέργειας
  • Αντιστροφέας μετατροπής τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη

Η διαδικασία για τη κατασκευή ενός αυτόνομου Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:

  • Μελέτη για τον καθορισμό των αναγκών σε ενέργεια του χώρου που θα τοποθετηθεί το σύστημα (ηλεκτρικές συσκευές, φωτισμός, θέρμανση κλπ)
  • Υπολογισμός την παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε ενέργεια
  • Σύνταξη τεχνικό-οικονομικής μελέτης με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (Φωτοβολταϊκά πλαίσια, αντιστροφείς, συσσωρευτές κλπ)
  • Οικονομική προσφορά για την προμήθεια των υλικών και για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν